ANALYSE | AUDITS

Meten is weten, gissen is missen...
Om als onderneming succesvol te zijn, moet je weten waar je staat en wat je klanten precies van je vragen. Wat gaat goed en wat kan beter? Wat is mijn vertrekpunt of, wat later, in het traject, wil je weten wat de resultaten zijn van jullie inspanningen en (verbeter-)acties: heb je je doel al bereikt of moet je nog ergens "bijsturen"?

Om goed inzichtelijk te krijgen wat de knelpunten zijn binnen jouw bedrijf of op welke kansen of verbetermogelijkheden je je het beste kunt focussen, zul je eerst een goed beeld moeten hebben van de huidige situatie: een "nulmeting". De nulmeting vormt de input voor het plan, de route die we samen uitstippelen.

Maar wanneer je al bezig bent met het uitvoeren van een (verbeter-)plan, wil je tussentijds toch al graag weten of je op de goede weg zit. In dat geval spreken we van een voortgangsanalyse.
Wellicht ben je al bekend met het Plan-Do-Check-Act principe? Aan de hand van een aantal concrete meetpunten die we van tevoren samen bepalen, maken we (in één oogopslag) inzichtelijk wat goed gaat en waar nog aandacht aan gegeven moet worden.

Tien redenen om een NULMETING of VOORTGANGSANALYSE uit te voeren:

Door een nulmeting of voortgangsanalyse uit te voeren, kun je:
  • Effecten meten
  • Het succes van het project, beleid, campagne vastleggen
  • Gedurende het project, beleid of de campagne de voortgang monitoren
  • Inzicht krijgen in wat er al is en wat er moet veranderen of nog moet gebeuren om je doel te bereiken
  • Je actieplan bepalen aan de hand van concrete aanknopingspunten: wat moet eerst gebeuren en wat kan later? Waar concentreer je je op?
  • Bepalen welke sturingskengetallen (KPI's: Key Performance Indicatoren) interessant zijn om de voortgang mee te monitoren
  • Je ambitieniveau uit te spreken: wat wil je (minimaal) bereiken ?
  • Sterke en zwakke punten benoemen, om daar gedurende het proces rekening mee te houden
  • Bepalen waar je direct (of snel) resultaat kunt boeken (quick wins)
  • Inzichtelijk maken of de "kosten" (investering) wel voldoende tegen de "baten" (wat bereik je er mee) opwegen!