Algemene Voorwaarden

Snijders Advies - Algemene Voorwaarden

Artikel 1.        BEGRIPPEN
1.        Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan Snijders-Advies tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of het doen van leveranties.

2.        S-A: Snijders-Advies

Artikel 2.        TOEPASSELIJKHEID
1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van S-A, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot diensten die S-A in het kader van haar bedrijfsuitoefening verleent, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.        Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 3.        OFFERTE, OVEREENKOMST
1.        De offertes van S-A zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.        Zolang niet op andere wijze blijkt dat S-A een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts dan tot een overeenkomst heeft geleid, indien de opdrachtgever een offerte van S-A binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien S-A een anderszins door de opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.        Alle met S-A  gesloten overeenkomsten omvatten, naast de uitdrukkelijk overeengekomen werkzaamheden, ook werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door S-A  redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren. S-A is gerechtigd daartoe indien haar dit wenselijk voorkomt, gebruik te maken van derden.

4.        S-A staat in voor van derden ontvangen gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat S-A in voor door derden in haar opdracht verrichte prestaties.

Artikel 4.        VERGOEDINGEN
1.        S-A verricht haar prestaties tegen:
    • een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (op regiebasis). In dit geval zal S-A de opdrachtgever op verzoek een niet-bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties, en/of
    • een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom dan wel vaste totaalprijs)
2.        De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en buiten Nederland verschuldigde belastingen.

3.        Reisuren worden geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed.

4.        De in het eerste lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen kosten verband houdende met de opdracht - zoals reis- en verblijfkosten, kosten van trainings- en vergaderlocaties, van verbruikte kantoormaterialen, print- en kopieerkosten en kosten ter zake van prestaties die door derden worden verricht. S-A maakt dienaangaande op verzoek van de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting;.

5.        De opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van S-A te verlangen. Voorzover de overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag S-A de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

6.        S-A mag wijzigingen in de loonsomkosten direct in de tarieven doorberekenen. Daarnaast kunnen de tarieven eenmaal per jaar worden aangepast aan de wijziging van andere kosten. Tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als S-A kenbaar maakt.

7.        S-A mag de in het eerste lid onder b genoemde aanneemsom met ten hoogste tien procent verhogen bij onvoorzien meerwerk.

8.        Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag S-A de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen, naar de alsdan geldende tarieven herberekenen.

9.        Prijzen en honoraria zijn niet afhankelijk van de uitkomst/resultaten van de opdracht. S-A is gerechtigd om de opgegeven kosten en/of honoraria te wijzigen, indien een behoorlijke uitvoering van de opdracht het redelijkerwijze noodzakelijk maakt werkzaamheden te verrichten die geen deel uitmaken van de overeengekomen werkzaamheden. Een dergelijke wijziging zal binnen twee weken nadat de noodzaak daartoe kenbaar is geworden schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan opdrachtgever.

Artikel 5.        INTREKKING, ONDERBREKING, VERTRAGING OF VERLENGING VAN DE OPDRACHT
1.        De door S-A  aangegeven duur van de werkzaamheden is uitsluitend een weergave van de inschatting van die duur en bindt S-A  niet, tenzij S-A met opdrachtgever nadrukkelijk een vaste einddatum voor de opdracht is overeengekomen.

2.        S-A is gerechtigd om het opgegeven dan wel overeengekomen tijdstip van de beëindiging van de opdracht te wijzigen, indien redelijkerwijs niet van S-A kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de overeengekomen tijd zullen zijn voltooid. Een dergelijke wijziging zal binnen twee weken nadat de noodzaak daartoe kenbaar is geworden schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

3.        Een opgegeven einddatum van een opdracht zal nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zal S-A eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.

4.        De opdrachtgever zal S-A alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voorzover de oorzaak van de intrekking of onderbreking niet aan S-A toe te rekenen valt.

5.        In geval van het intrekken, onderbreken, annuleren of uitstellen van een (opdracht voor) cursus / training is S-A gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen: tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt
    • bij ‘annulering’ tot 4 weken voor aanvang 25 %
    • bij ‘annulering’ tot 1 week voor aanvang 50 %
    • bij annulering binnen 1 week voor aanvang 100 %.
6.Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft S-A het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin S-A de onderbreking constateert.

7.        Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft S-A het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van werknemers van S-A of hen die in opdracht van S-A werkzaam zijn.

Artikel 6.        AFNAMEPLICHT
1.        Opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van S-A noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen/diensten en het verschaffen van toegang tot de onderneming van opdrachtgever, indien en voorzover zulks voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

2.        Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen/diensten aan de opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering c.q. oplevering onmogelijk is gebleken. Het verschaffen van toegang wordt geacht te zijn geweigerd, indien een medewerker van S-A niet in de gelegenheid is gesteld de noodzakelijke werkzaamheden binnen de onderneming ongestoord te verrichten. De opdrachtgever geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen en/of als datum van de uitvoering van de werkzaamheden.

3.        Alle kosten van S-A voortvloeiend uit de weigering van afname en/of toegang komen voor rekening van de opdrachtgever, zulks onverminderd haar overige rechten terzake van deze tekortkoming van de opdrachtgever.

Artikel 7.        BETALING
1.        S-A is te allen tijde gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen dat dekkend is voor de opgedragen werkzaamheden, voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt dan wel voordat de werkzaamheden worden voortgezet.

2.        Op regiebasis verrichte prestaties worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.

3.        De betalingstermijn bedraagt steeds 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele reclames tegen de factuur, dienen schriftlelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur te worden ingediend.

4.        Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt heeft S-A het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, welke gelijk is aan het de wettelijke rente voor handelstransacties (2020: 8%), onverminderd de S-A verder toekomende rechten terzake.

5.        Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door S-A  worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,--, een en ander onverminderd het recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

6.        Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.        Verrekening (compensatie) is niet toegestaan tenzij S-A de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.

Artikel 8.        INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM; OCTROOIEN
1.        Alle gegevens alsmede alle dragers van gegevens (zoals tekeningen, diskettes, enz.) door S-A  aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, of voor S-A  of op aanwijzing van S-A bij opdrachtgever in productie, bewerking of bewaring of door opdrachtgever in opdracht van S-A verkregen en/of vervaardigd, zijn eigendom van S-A, inclusief alle daaraan verbonden industriële en intellectuele rechten. Voorzover voor dat eigendom nog een levering zou zijn vereist, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan. Al deze goederen mogen door opdrachtgever slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze door haar ten behoeve van S-A  en/of de overeenkomst met haar zijn verkregen. S-A is te allen tijde gerechtigd deze goederen, al of niet gereed, op te eisen en tot zich te nemen.

2.        Alle informatie, methoden, formules, technieken, processen, systemen, trainingsprogramma’s en dergelijke, welke door of namens S-A zijn ontwikkeld en - oorspronkelijk - als zodanig herkenbaar zijn of zijn geweest, blijven eigendom van S-A.  S-A is de eerstgerechtigde tot octrooi-, patentaanvragen op daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende informatie, methoden, formules, technieken, processen, systemen, trainingsprogramma’s en dergelijke.

3.        Tot alle door of namens S-A opgestelde geschriften, tekeningen, modellen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen en dergelijke, blijft uitsluitend S-A gerechtigd. S-A heeft daarvan het uitsluitende recht van verwezenlijking, openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

4.        Opdrachtgever is niet gerechtigd aan derden - al dan niet tegen betaling - enigerlei recht of aanspraak op de in dit artikel bedoelde goederen te verschaffen of daarin inzage te verlenen.

Artikel 9.        EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.        Alle door S-A geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de opdrachtgever wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

2.        Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de opdrachtgever in verzuim is danwel S-A goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in verzuim zal geraken, kan S-A, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De opdrachtgever verleent S-A de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door S-A zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande haar recht om vergoeding van kosten, schades en interessen te vorderen.

3.        Opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des wordt aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

Artikel 10.        RETENTIERECHT
S-A is bevoegd om alle zaken die zij van haar opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens S-A , waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van S-A  vallen uit haar macht, dan is zij gerechtigd deze zaken op te eisen, als was zij zelf eigenaar.

Artikel 11.        GEHEIMHOUDING
1.        S-A verplicht zich alle informatie welke haar in de uitvoering van de werkzaamheden kenbaar is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden, gedurende een termijn van drie jaren na beëindiging van de opdracht als vertrouwelijk of geheim te behandelen. S-A is evenwel gerechtigd de naam van opdrachtgever te vermelden als referentie in projectvoorstellen en/of offertes alsmede tot het publiceren van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van de overeenkomst verrichte prestaties, tenzij uit de aard van de opdracht redelijkerwijze anders voortvloeit.

2.        S-A verplicht zich jegens opdrachtgever met degenen die zij voor de uitvoering van de werkzaamheden inschakelt ten gunste van opdrachtgever een gelijke geheimhouding overeen te komen bij wijze van derdenbeding.

3.        Opdrachtgever is jegens S-A verplicht om alle gegevens die in het kader van overeenkomsten met S-A (zoals prijzen, tarieven , kortingen, condities, etc.) ter kennis van haar komen of in haar bezit komen, voor derden geheim te houden. Het is haar verboden om dergelijke gegevens zelf te gebruiken anders dan in het kader van de met S-A gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever is jegens S-A gehouden er op toe te zijn dat eventueel personeel van opdrachtgever deze geheimhouding naleeft.
Voor iedere overtreding alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt is opdrachtgever, tenzij hij een consument is, aan S-A  een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 Deze boete geldt nààst de plicht tot volledige schadevergoeding.

4.        Onverkort S-A’s verplichting tot geheimhouding, kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat S-A jegens de opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop S-A zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen, tenzij met opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12.        AANSPRAKELIJKHEID
1.        S-A is tegenover de opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove – en derhalve verwijtbare – onzorgvuldigheid van S-A of werknemers van S-A dan wel van personen van wier diensten S-A gebruik maakt en voor wie S-A aansprakelijk is.

2.        Ingeval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-goede levering, hoe ook, is aan de plicht tot vergoeding van de schade door S-A volledig voldaan door hetgeen door de opdrachtgever is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren c.q. de werkzaamheden alsnog te verrichten, een en ander naar keuze van S-A.

3.        De aansprakelijkheid van S-A is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst aan S-A verschuldigd is geworden tot het moment waarop de schade zich openbaarde.

4.        Iedere verplichting tot schadevergoeding van S-A vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar na factuurdatum van de prestaties waarop de schade betrekking heeft, of ingeval van om niet verrichte prestaties, na de datum van de prestatie een rechtsvordering ter zake van de desbetreffende schade heeft ingeleid.

5.        S-A is nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, schade als gevolg van overmacht, of welke andere schade dan ook.

Artikel 13.        VRIJWARING
1.        S-A zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens opdrachtgever zou zijn. Opdrachtgever vrijwaart S-A tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige bepaling m.b.t. aansprakelijkheid t.b.v. S-A  bedingen.

2.        Ingeval de opdrachtgever een consument is, geldt de in lid 1 genoemde vrijwaringplicht uitsluitend voor zoveel de opdrachtgever die schade in de onderlinge verhouding tot S-A  voor haar rekening dient te nemen.

Artikel 14.        OVERMACHT
1.        Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van S-A  geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van S-A  kan worden gevergd.

2.        In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

Artikel 15.        ONTBINDING.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of onderbewindstelling van zijn gehele of gedeeltelijke vermogen of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is S-A naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de S-A  verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. S-A is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 16.        OVERMACHT
1.        Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is S-A nimmer aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, stakingen, overheidsmaatregelen e.d.

2.        Indien derden van wie S-A voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor S-A zouden hebben opgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door derden ook voor S-A zelf overmacht jegens de opdrachtgever op.

Artikel 17.        GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT/INTERNATIONALE ASPECTEN
1.        Op alle aanbiedingen van S-A, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.        Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter te Breda.

Opgesteld te Terheijden op 10 juli 2020.